Løb & Powerwalk

Generalforsamling d. 26-2-2015 kl. 19.30 i Køge Atletik

Afholdt i Atletikhuset, Køge Stadion
Formand Erling Worm bød velkommen og overgik til dagsordenen for afvikling af den ordinære generalforsamling jvnf foreningens vedtægter §10.1.

a. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kim Andersen  som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.

b. Formandens beretning om det forløbne år.
Erling Worm fremlagde formandens beretning for det forgangne år. Efter enkelte uddybende spørgsmål godkendte forsamlingen  formandens beretning med akklamation.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Kasserer Palle Brix Andersen fremlagde det foreningens reviderede regnskab. Enkelte opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Desuden debat om retningslinier for kontingentfritagelse og trænergernng. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

Herefter fremlagde kassereren budget for det kommende år.

 1. Kontingentfastsættelse.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget. Kontingent  udgør derfor:
Aktiv mellem 22 og 59 år 500 kr. pr. halvår
Junior atletik mellem 12 og 21 år 500 kr. pr. halvår
Børn atletik under 12 år 400 kr. pr. halvår
Aktiv over 60 år 300 kr. pr. halvår
Passiv 100 kr. halvår
Sponsormedlemskab: 2500kr pr år (dækker op til 2 personer). Herefter 1250kr pr person pr år ekstra tilknyttet sponsormedlemskabet.

Kim Andersen opfordrede til at øge brugen af sponsormedlemskabet.

 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 2. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.

På valg var Peter Raffalt, Michael Riis Trampedach, Per Trodsøe Hansen. Alle villige til genvalg og valgtes for en 2-årig periode med akklamation uden modkandidater.

Herved har bestyrelsen følgende sammensætning for det kommende år.

Erling Worm(formand)
Kim Andersen,  rath.andersen@post.tele.dk                                                                                                           Peter Raffalt, pcraffalt@gmail.com
Michael Riis Trampedack, michael.trampedach@gmail.com
Per Trodsøe Hansen, phdh18@kabelmail.dk

Suppleanter: Dorte Trodsøe Hansen og Gitte Westi-Henriksen

 1. Valg af revisorer samt suppleanter hertil.
  Else Jensen og Alexandra Johansen
  Lykke Outzen valgt som suppleant.
 2. Valg til faste udvalg.

Motionsudvalg: Ingen valgt og udvalget sat på stand-by.
Idrætsudvalg:  Kim Andersen, Peter Raffalt,  Erling Worm
Stævneudvalg: Henrik Sørensen og Michael Fallesen fortsætter med champagnegaloppen.
DK stafetten Berit og Pernille fortsætter.
Generalforsamlingen accepterede, at såvel faste som særlige udvalg har ret til at supplere sig i årets løb.

 1. Valg til særlige udvalg.

Festudvalg: Dorte, Ann og Gitte fortsætter.

 1. Valg af 2 medlemmer til DSIK

DSIK eksisterer ikke længere. Kim Andersen væretager kontakt til kommune og øvrige foreninger i diverse samarbejdsudvalg.

 1. Eventuelt

  Debat om klubtøj. Det er hos Nina Nielsen, man skal købe klubtøj.
  Der vil komme en definition af træner.
  Spørgsmål omkring optegning af atletikbanen.  Kim har præsenteret problemstillingen for kommunen.
  Kim informerede om Køge Park .
  Opfordring til at løbe Etape Bornholm og stille et hold til Stafet for livet.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og der blev udråbt det traditionelle tre-foldige leve for Køge Atletik.

Referent: Tenna  Riber