Løb & Powerwalk

Generalforsamling d. 25-2-2014 kl. 19.30 i Køge Atletik

Afholdt i Atletikhuset, Køge Stadion
Formand Erling Worm bød velkommen og overgik til dagsordenen for afvikling af den ordinære generalforsamling jvnf foreningens vedtægter §10.1.

a. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Peter Raffalt  som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.

b. Formandens beretning om det forløbne år.
Erling Worm fremlagde formandens beretning for det forgangne år. Efter enkelte uddybende spørgsmål godkendte forsamlingen  formandens beretning med akklamation.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Kasserer Palle Brix Andersen fremlagde det foreningens reviderede regnskab. Resultatet endte på et forventet underskud. Debat om udfordringerne i kontering af udgifter ift motions- og idrætsudvalg i forhold til den hastigt voksende løbegruppe under Erling, der falder midt mellem de 2 udvalg. Herefter blev regnskabet blev godkendt med akklamation.

Herefter fremlagde kassereren budget for det kommende år. Og i forbindelse med dette fremlagdes ligeledes bestyrelsens forslag til ny kontoplan i forenklet form uden den traditionelle udvalgsopbygning. Debat om risiko ift udgiftsstyring med dette forslag. Forsamlingen tilsluttede sig, at den nye konteringsform forsøges i 2014 og evalueres til næste generalforsamling.

 1. Kontingentfastsættelse.

Bestyrelsen foreslog ændret kontingent med forsimplet struktur. Efter debat og hemmelig afstemning (32for, 1blank og 1imod) blev følgende kontingentsatser for det kommende år vedtaget:
Aktiv mellem 22 og 59 år 500 kr. pr. halvår
Junior atletik mellem 12 og 21 år 500 kr. pr. halvår
Børn atletik under 12 år 400 kr. pr. halvår
Aktiv over 60 år 300 kr. pr. halvår
Passiv 100 kr. halvår
Sponsormedlemskab: 2500kr pr år (dækker op til 2 personer). Herefter 1250kr pr person pr år ekstra tilknyttet sponsormedlemskabet.

Kim Andersen opfordrede til at øge brugen af sponsormedlemskabet.

 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 2. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.

Erling Worm og Kim Andersen var ordinært på valg til bestyrelsen. I det forløbne år var Lars Ole Holm udtrådt uden for tur, hvorfor der også skulle vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år.

Generalforsamlingen genvalgte først Erling Worm som formand for næste 2 år. Herefter blev Kim Andersen ligeledes genvalgt for 2 år. Per Trodsøe Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen til den vakante plads for 1 år.

Herved har bestyrelsen følgende sammensætning for det kommende år.

Erling Worm(formand)
Kim Andersen,  rath.andersen@post.tele.dk                                                                                                           Peter Raffalt, pcraffalt@gmail.com
Michael Riis Trampedack, michael.trampedach@gmail.com
Per Trodsøe Hansen, phdh18@kabelmail.dk

Suppleanter: Dorte Trodsøe Hansen og Gitte Westi-Henriksen

 1. Valg af revisorer samt suppleanter hertil.
  Else Jensen og Alexandra Johansen
  Det var ikke muligt at få valgt suppleanter.
 2. Valg til faste udvalg.

Motionsudvalg: Gitte Westi-Henriksen, Marianne Sørensen, Rikke Johansen, Pia, Carsten
Idrætsudvalg:  Kim Andersen, Peter Raffalt,  Erling Worm
Stævneudvalg: styregruppe til champagnegaloppen Henrik Sørensen og Michael Fallessen
Generalforsamlingen accepterede, at såvel faste som særlige udvalg har ret til at supplere sig i årets løb.

 1. Valg til særlige udvalg.

Festudvalg: Dorte Trodsøe Hansen og Gitte Westi-Henriksen

 1. Valg af 2 medlemmer til DSIK

DSIK eksisterer ikke længere. Kim Andersen væretager kontakt til kommune og øvrige foreninger i diverse samarbejdsudvalg.

 1. Eventuelt
  Debat om hjemmesiden, hvor der specielt er ønske at få de sidste vedtægter lagt på. Erling tilbød på ny lynkursus til interesserede.
  Per vil gerne hjælpe i forbindelse med opdatering og formidling af stof på hjemmeside.

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og der blev udråbt det traditionelle tre-foldige leve for Køge Atletik.

Referent: Tenna  Riber