Løb & Powerwalk

Vedtægter for Køge Atletik
Maj 2014.

1 Navn og formål
2 Medlemmer: – optagelse
3 – udmeldelse
4 – udelukkelse
5 Kontingent
6 Ledelse: – Generalforsamling
– Bestyrelse
– Udvalg
7 Revision
8 Regnskabsår
9 Generalforsamling: – indkaldelse
10 – dagsorden
11 – ekstraordinær
12 Ændring af vedtægter
13 Foreningens ophør

1.1
Foreningens navn er Køge Atletik. Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund og dermed Danmarks Idræts Forbund.
Ved denne tilslutning er foreningens og dens medlemmer også underlagt disse forbunds bestemmelser.

 

1.2
Foreningens formål er:
1: at skabe og øge interessen for aktiv fritid.
2: at give medlemmerne mulighed for at dyrke denne interesse ved atletik, triathlon og andre aktiviteter.
3: at fremme kammeratskabet i foreningen.

1.3
Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

2.1
Medlemskab er åbent for alle.
Medlemskab kan være aktivt eller passivt.

2.2
Indmeldelser sker til det ledelsen af det udvalg, hvor det nye medlem vil dyrke sin interesse.
Udvalget melder videre til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, men skal begrunde denne ved nærmeste generalforsamling.

2.3
Medlemmer er forpligtet til at meddele navn, fødselsdato og år samt adresse til foreningen. Ændringer herunder flytning skal meddeles til kasseren.

2.4
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, forslag herom fremlægges af den samlede og enige bestyrelse.

3
Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. I dennes fravær til formanden for bestyrelsen. Kontingent betales for den måned i hvilken udmeldelsen finder sted.

4.1
Udelukkelse af et medlem kan besluttes af bestyrelsen:
1: ved kontingentrestance eller ved anden gæld af samme størrelse til foreningen ? herom regler i paragraf 5.
2: når et medlem ved sin opførsel skader foreningens virksomhed og omdømme ? ved grov eller gentagende overtrædelser af foreningens vedtægter eller ved grov og gentagen forstyrrelse af øvelserne kan bestyrelsen beslutte en udmeldelse hvis medlemmet har fået påtalt disse forhold af udvalg eller bestyrelsen, men undladt at rette sig herefter, vil dette anses som en skærpende omstændighed.
Medlemmet har ret til at fremføre sit forsvar og bestyrelsen er forpligtet til at lade dette ske.
Mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal stemme for udelukkelsen. Det udelukkede medlem kan forlange beslutningen prøvet på den førstkommende generalforsamling.

4.2
Udelukkelse kan besluttes af en generalforsamling ved almindelig flertal, når mindst ti medlemmer har fremsendt forslag herom efter de regler, der gælder for forslag til generalforsamlingsbeslutning.

4.3
I de tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom i god tid og senest tre døgn før generalforsamlingen.
Medlemmet har ret til at være til stede ved behandlingen af dette punkt og med ret til at fremføre sit forsvar. Spørgsmålet herom skal optages som et særskilt punkt på dagsordener for generalforsamlingen.

4.4
Et medlem, der er blevet udelukket ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

5.1
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Formand og kasserer er kontingent fri. Ledelse og trænere kan være kontingent frie efter vedtagelse i bestyrelsen.
Betaling sker ved to halvårlige indbetalinger. Indbetaling skal ske indenfor en måned efter udsendelsen af giroindbetalingskort.

5.2
Når et medlem er kommet i restance med kontingent for mere end tre måneder, eller står i gæld til foreningen med beløb der kan ligestilles hermed, og der har været rykke for betaling efter sædvanlig procedure, kan bestyrelsen udelukke medlemmet. Der skal gives mindst otte dages skriftlig varsel.

5.3
Når et medlems restance med kontingent eller gæld af lignende omfang har varet et år, skal bestyrelsen udelukke medlemmet med nævnte varsel.

5.4
Inden et udelukket medlem igen kan blive optaget som medlem af foreningen skal den tidligere gæld være betalt.

6.1
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Den er åben for alle. Stemmeret har alle medlemmer af foreningen. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er anført i disse vedtægter.

6.2
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der konstater forsamlingens lovlighed og leder forhandlingerne.
Han kan tillade ikke ?medlemmer taletid og bestemmer afstemningsmåde. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst tre tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer forlanger dette. Endvidere skal afstemning om udelukkelse ske skriftligt.

6.3
Alle medlemmer fyldt 15 år er valgbare til hverv i foreningen. Dog skal formand og kasserer være personligt myndige.

6.4
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse.
Der vælges en formand og fire menige bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes, at disse repræsenterer de forskellige aktiviteter i foreningen. Valget gælder fro to år. Funktionsperioden er således, at formand og et medlem afgår ved den ordinære generalforsamling ved ulige årstal, og de tre øvrige ved lige årstal.
På ordinære generalforsamlinger vælges to suppleanter til bestyrelsen for eet år.
I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Den repræsenterer foreningen i alle forhold og kan med ansvar overfor generalforsamlingen forpligtige foreningen.
Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden og retningslinier for den ordinære administration af foreningen. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder.
Bestyrelsen kan anvende lønnet eller ulønnet medhjælp til foreningens aktiviteter.

6.5
Generalforsamlingen foretager valg til de siddende og evt. nye faste udvalg.
Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.
Formænd for de enkelte udvalg er pligtige at orientere formand og generalforsamling om aktiviteterne.
Foreningens formand eller kasserer har foreningens tegningsret.

6.6
Generalforsamlingen vælger for eet år ad gangen to medlemmer til at repræsentere foreningen i De Samvirkende Idrætsklubber i Køge (DSIK). Beslutninger truffet af disse to repræsentanter forpligter foreningen.
Generalforsamlingen har dog ret til at prøve disse beslutninger.

7
Generalforsamlingen vælger to medlemmer til at varetage revisionen.
Disse vælges for to år ad gangen. De afgår skiftevis ved hhv. lige og ulige årstal.
Generalforsamlingen vælger to suppleanter til revision for eet år.

8
Regnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31 december. Resultatopgørelse og status forelægges sammen med en påtegning fra revision på den ordinære generalforsamling til dennes godkendelse.

9
Generalforsamlingen afvikles hver år i februar måned. Indkaldelse sker med 14 dages skriftlig varsel til alle medlemmer gennem klubbens blad eller ved et brev. Med samme varsel foretages indkaldelse også ved opslag i klubhuset.

10.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling (paragraf 9) indeholder flg. punkter:
a. valg af dirigent.
b. Formandens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
d. Kontingentfastsættelse.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.
g. Valg af revisorer samt suppleanter hertil.
h. Valg til faste udvalg.
i. Valg til særlige udvalg.
k. Eventuelt.

10.2
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 døgn før generalforsamlingen, og hænges op på foreningens opslagstavle senest 6 døgn før generalforsamlingen.

10.3
Sager, der bliver fremført under punktet “eventuelt”, kan ikke gøres til genstand for bindende beslutninger, medmindre samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er enige herom, og at disses antal udgør mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

10.4
I forbindelse med punkterne c. og d. på dagsordenen forelægger bestyrelsen budget for det nye regnskabsår.

11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet herom. Tidsfrister, som angivet i paragraf 10 gælder også i dette tilfælde. Forslagsstillere afleverer med samme varsel et forslag til dagsorden. Afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling skal ske senest en måned efter anmodningen er modtaget.

12.1
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, og at antallet af disse stemmer udgør mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

12.2
Et forslag til ændringer, der ikke kan vedtages af en generalforsamling på grund af utilstrækkeligt antal stemmer ? iflg. Paragraf 12.1 ? kan ved enhver efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette forslag på dagsordenen, vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

12.3
Paragraf 1 og 12 kan dog kun ændres, hvis mindst 4/5 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

13.1
Opløsning af foreningen kan kun bestemmes på en til formålet særligt indkaldt generalforsamling. En vedtagelse af en sådant forslag kræver, at mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget.

13.2
En beslutning om opløsning på en sådan generalforsamling vil medføre stillingtagen til afvikling af foreningens aktiviteter forpligtelser, herunder overfor Køge Kommune, og til anvendelse af formue.
Beslutning herom træffes af denne generalforsamling, idet dog simpelt flertal er tilstrækkeligt.
Vedtaget d. 18 maj 2001 ? erstatter vedtægter dateret d. 14 april 1997.