Løb & Powerwalk

Indkaldelse til generalforsamling i Køge Atletik Mandag den 29. februar kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§ 10.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling (paragraf 9) indeholder flg. punkter:
a. valg af dirigent.
b. Formandens beretning om det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
d. Kontingentfastsættelse.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelse samt suppleanter hertil.
På valg til bestyrelsen er Kim Andersen og Erling Worm
Suppleanter:
g. Valg af revisorer samt suppleanter hertil.
Else Jensen og Alexandra Johansen står på valg
Lykke Outzen står på valg
h. Valg til faste udvalg.
Motionsudvalg, Idrætsudvalg, Stævneudvalg
Motionsudvalg: erstattet af trænerteam
Idrætsudvalg: Nuværende Kim Andersen, Peter Raffalt, Erling Worm
Stævneudvalg: Nuværende Henrik Sørensen, Michael Fallesen
DK stafetten: Nuværende Berit og Pernille
i. Valg til særlige udvalg.
Festudvalg: Nuværende Dorte, Ann og Gitte
j. Eventuelt.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 døgn før generalforsamlingen, og hænges op på foreningens opslagstavle senest 6 døgn før generalforsamlingen.